Preskočiť na hlavný obsah

Osobný bankrot

Osobný bankrot je slovné spojenie, ktoré sa v bežnej reči používa na označenie konania o oddlžení. Dlžníci vyhľadávajú osobný bankrot, aby sa zbavili svojich dlhov, prekonali dlhovú špirálu a mohli začať stabilnejšie a šťastnejšie žiť.

V slovenskom právnom poriadku je upravený v zákone o konkurze a reštrukturalizácii. Aké sú podmienky tohto konania, jeho nevyhnutnosť, predpoklady, výhody a nevýhody? To sú dôležité otázky, na ktoré treba hľadať odpovede skôr, ako sa dlžník pre toto konanie rozhodne. Osobný bankrot totiž nie je vhodný pre každého, nie je cestou ani cieľom. Možno ho označiť až ako poslednú, krajnú alternatívu riešenia osobných dlhov človeka.

Osobný bankrot môže podstúpiť dlžník, ktorý je fyzickou osobou (vrátane živnostníkov) a nie je schopný splácať svoje peňažné dlhy aspoň 180 dní po dobe splatnosti. Rozlišujeme dve formy osobného bankrotu, a to konkurz a splátkový kalendár. Pre ktorý znich sa rozhodnúť? Konkurz je vhodný pre dlžníkov, ktorí nemajú príjem alebo ich príjem je nízky a nevlastnia taký majetok, o ktorý by nechceli prísť. Pri konkurze sa totiž majetok predáva, aby sa vyplatili tí, ktorým dlžník (úpadca) dlží (veritelia). Splátkový kalendár je forma vhodnejšia skôr pre dlžníka, ktorý má pravidelný príjem a majetok a nechce, aby došlo k jeho predaju. Dlh sa postupne spláca za presne stanovených podmienok.

Aké ďalšie kritériá treba spĺňať? Dlžník musí mať centrum hlavných záujmov na Slovensku. Centrum hlavných záujmov možno na Slovensku približne stotožniť s miestom obvyklého pobytu, prípadne u živnostníka s miestom podnikania. Nie je pritom dôležité, či má na danom mieste človek evidovaný trvalý pobyt alebo sídlo podnikania, dôležité je, či tam reálne väčšinou býva alebo odtiaľ reálne väčšinou riadi svoju živnosť. Ďalej musí preukázať, že je voči nemu vedené exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie (daňové exekučné konanie, správny výkon vedený Sociálnou poisťovňou, a pod.). Pri konkurze takéto konanie musí trvať aspoň jeden rok. Byť v exekúcii však neznamená, že dlžník musí automaticky podstúpiť osobný bankrot – opak je pravdou. Ak dlžník vie a môže v exekúcii splácať dlh, ktorý je oprávneným nárokom veriteľa, má ho splácať. Každý jednotlivý prípad je preto potrebné dôsledne posúdiť, hľadať iné možné riešenia ako dlh splatiť a využiť zákonné možnosti obrany v exekučnom konaní, ak sú na to dôvody. Mnohé exekúcie sú už zastavené alebo zastavené môžu byť aj bez toho, aby dlžník podstúpil osobný bankrot.

Každý dlžník, ktorý chce podstúpiť osobný bankrot, musí mať poctivý zámer a mal by ho vedieť preukázať. Špekulácie, napr. úmyselné zbavenie sa majetku, simulovaná platobná neschopnosť, požičiavanie si s úmyslom nevrátiť a podstúpiť bankrot, ako aj iné zákonné dôvody, majú za následok, že zámer dlžníka je nepoctivý, nevynímajúc možné trestné následky tohto konania. Následkom nepoctivého zámeru môže byť zrušenie osobného bankrotu a to až počas 6 rokov po oddlžení. Veritelia majú na tento postup právo a využívajú ho.

Nevyhnuté je mať na pamäti, že osobným bankrotom sa nedá zbaviť všetkých dlhov. Zákon vymenúva záväzky dlžníka, ktoré nie sú oddlžením dotknuté, a ktoré zaniknú len ich samotným splatením. Za zmienku stoja napríklad výživné na dieťa, peňažný trest uložený súdom v rámci trestného konania alebo zabezpečené pohľadávky, ktorými sú napríklad hypotekárne úvery so záložným právom na nehnuteľnosť. Kto je oprávnený vybavovať osobný bankrot? Či už sa dlžník rozhodne pre konkurz alebo splátkový kalendár, navštívi Centrum právnej pomoci (CPP), ktoré je jediné oprávnené v jeho mene konať (do ustanovenia správcu konkurznej podstaty alebo advokáta v prípade splátkového kalendára). Kontakt CPP sú na stránke www.centrumpravnejpomoci.sk. Dajte však pozor na iné spoločnosti či jednotlivcov, ktorí ponúkajú služby a pomoc s osobným bankrotom. Sú ich na Slovensku stovky a hoci ich činnosť nemusí byť priamo nelegálna, žiadajú nemalé peniaze za to, čo CPP robí zdarma. Je to hyenizmus zaobalený do pozlátka reklamy, keď od najchudobnejších bez zábran inkasujú stovky eur za to, čo štát ponúka bezplatne. Žiadne zákonné oprávnenie na taký postup nemajú, neraz aj chybne vyplnenia tlačivá, s ktorými dlžníka aj tak pošlú do CPP. Úhrada za ich službu je navyše tiež nepoctivým zámerom. Obrátiť sa však možno aj na bezplatné dlhové poradne, ktoré sú tiež štátne a zdarma posúdia, či je pre dlžníka osobný bankrot vôbec vhodným riešením. Bezplatné dlhové poradne majú s CPP podpísanú dohodu o spolupráci. CPP odporúča do dlhových poradní dlžníkov, ktorí nespĺňajú podmienky osobného bankrotu, alebo ich síce formálne spĺňajú, ale nie je to pre nich vhodné riešenie. O vyhlásení osobného bankrotu rozhoduje vždy súd na návrh spracovaný CPP.

Čo je dôležité mať na pamäti po úspešnom osobnom bankrote? Každý, kto ho podstúpi, je evidovaný v Registri úpadcov a v Obchodnom vestníku. Poctivý zámer dlžníka je sledovaný ďalších 6 rokov po bankrote Ak počas 6 rokov osoba zdedí majetok, nadobudne dar alebo výhru vyššej hodnoty, je povinná polovicu z tejto hodnoty ponúknuť veriteľom. Dedičstvo nesmie odmietnuť, čo môže byť samo o sebe problém. Možné budúce úvery, pôžičky a kúpa tovaru na splátky sú obmedzené, keďže táto osoba je vnímaná veriteľmi, najmä bankami, ako riziková. Vyhlásením konkurzu zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Veľmi dôležité je, že osobným bankrotom možno prejsť len raz za 10 rokov. Spoľahnúť sa na osobný bankrot ako na jedinú záchranu preto nie je vhodné, ak vaše dlhy nie sú úplne nezvládnuteľné a ak nie je splnený predpoklad, že sa po bankrote znovu postavíte na nohy a budete žiť bez dlhov alebo len so zvládnuteľnými dlhmi. Inak by mohla nastať situácia, že sa opätovne stanete dlžníkom. A to je kameň úrazu na Slovensku. Ľudia často vstupujú do osobného bankrotu nepremyslene, v čase, keď by ešte pri vyvinutí primeranej snahy a s dobrou odbornou pomocou mohli svoje dlhy splácať. Potom sú nemilo prekvapení, ak následkom bankrotu prídu o strechu nad hlavou a pritom sa ani nezbavia tých dlhov, ktoré ich najviac trápili (napríklad hypotéky so záložným právom na nehnuteľnosť). Bezplatné dlhové poradne sa dôsledne zaoberajú dlhmi klientov, zohľadňujú všetky dôležité skutočnosti vášho prípadu a posudzujú ich vo vzájomnej súvislosti tak, aby odporučili osobný bankrot len tomu, pre koho je naozaj vhodným riešením. Vo väčšine prípadov existuje riešenie dlhovej situácie inými spôsobmi.

JUDr. Simona Kulichová, dlhová poradkyňa
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?