Preskočiť na hlavný obsah

Vyhlásenie o Cookies

Táto stránka nepoužíva súbory cookies.

Podmienky používania stránky

Vyhlásenie o zbavení sa zodpovednosti

Informácie na tejto internetovej stránke a poskytnuté linky na iné internetové stránky slúžia iba ako všeobecná informácia a nemôžu byť vnímané ako špecifické odborné odporúčania od prevádzkovateľa stránky, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ak má používateľ v úmysle zistiť, či sa informácie poskytnuté na tejto stránke dajú aplikovať na jeho špecifické podmienky, mal by zvážiť vyhľadanie iných nezávislých rád ohľadom právnych, finančných, daňových, dôchodkových či sociálno-poistných informácií.

Prevádzkovateľ tejto internetovej stránky vynaložil všetko potrebné úsilie, aby zaistil primeranú úplnosť, správnosť, zrozumiteľnosť a presnosť ním poskytnutých informácií. Informácie poskytované na tejto webovej stránke alebo prostredníctvom nej však nemusia byť nevyhnutne úplné alebo presné, a z tohto dôvodu sa poskytujú tak, ako boli prevádzkovateľovi stránky dostupné. Ak zaznamenáte na tejto stránke chybné alebo neúplné informácie, kontaktujte zodpovednú osobu prevádzkovateľa stránky na emailovej adrese ladislav.suty@upsvr.gov.sk. Je v našom záujme opraviť prípadné chyby a doplniť chýbajúce informácie tak, aby spĺňali účel, pre ktorý boli poskytnuté.

Všeobecná informácia

Hoci prevádzkovateľ tejto internetovej stránky vyvinul všetko potrebné úsilie poskytnúť úplné a správne informácie, sú informácie na tejto stránke zo svoje podstaty len všeobecnej povahy a nemusia byť použiteľné pre špecifické podmienky prípadu konkrétnej osoby.

Zjednodušenie informácií

Obsah tejto stránky, dokumenty na tejto stránke, schémy a odpovede na otázky sú spracované v zjednodušenej podobe, hoci popisujú zložité problémy a situácie (napríklad zložité právne otázky). Z uvedených dôvodov poskytnutý obsah, dokumenty, schémy, obrázky a odpovede nemusia byť priamo aplikovateľné na individuálny prípad používateľa stránky a nemusia byť správnou a úplnou odpoveďou na potreby používateľa stránky.

Osobitné podmienky a okolnosti vášho prípadu

Ak potrebujete nájsť odpovede na osobitné podmienky a okolnosti vášho prípadu alebo ak máte otázky ohľadom Vašich konkrétnych práv a nárokov, navštívte našu konkrétnu poradňu, prípadne kontaktujte poskytovateľov iných profesionálnych služieb pre oblasť, ktorá sa vášho prípadu týka (napr. Centrum právnej pomoci, advokáta, finančného sprostredkovateľa, finančného poradcu, psychoterapeuta a pod.). Všetky informácie na tejto webovej stránke si musíte sami kontrolovať, či sú použiteľné pre váš prípad resp. vašu konkrétnu situáciu.

Neposkytovanie právnych ani iných odborných rád na tejto stránke

Žiadna časť obsahu tejto internetovej stránky nemôže byť považovaná ani interpretovaná ako rada pre konkrétnu situáciu kohokoľvek, pretože všetky témy a záležitosti sú riešené všeobecným spôsobom. Preto obsah a názory vyjadrené na tejto internetovej stránke žiadnym spôsobom nenahrádzajú konzultáciu ani radu odborníka na dlhové poradenstvo alebo špecializovaného spotrebiteľského združenia, advokáta, finančného poradcu či inej inštitúcie. Preto akýkoľvek obsah, ktorý sa objaví na tejto internetovej stránke, musí byť chápaný len ako informatívny, a nie ako osobné poradenstvo. Okrem toho táto internetová stránka neodráža žiadne názory ani rady Európskej komisie ohľadom spotrebiteľských rád alebo dlhov. Za obsah je zodpovedný iba národný poskytovateľ (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR).

Včasná aktualizácia

Právne predpisy uvádzané na tejto internetovej stránke, môžu podliehať častým zmenám. Prevádzkovateľ tejto internetovej stránky nenesie zodpovednosť za úplnú a včasnú aktualizáciu v prípade zmeny právnych predpisov.

Odkazy na externé zdroje alebo organizácie

Táto internetová stránka niekedy odkazuje aj na externé organizácie alebo stránky, nad ktorými prevádzkovateľ tejto stránky nemá kontrolu a nenesie za ich obsah žiadnu zodpovednosť. Obsah stránok tretích strán na ktoré sa odkazujeme sa mohol kedykoľvek obsahovo aj významovo zmeniť alebo byť odstránený. Akékoľvek odkazy na iné internetové stránky alebo na externé organizácie sú poskytované len s cieľom zvýšenia pohodlia používateľa stránky pri vyhľadávaní informácií a nemožno ich považovať za schválenie obsahu týchto externých stránok. Táto internetová stránka môže obsahovať obsah vlastnený treťou stranou (napr. články, knižnice obrázkov, dátové kanály alebo abstrakty) a môže obsahovať aj hypertextové odkazy na webové stránky vo vlastníctve tretích strán. Takýto obsah a odkazy tretích strán poskytujeme ako službu našim používateľom a len pre ich informáciu. Nemáme žiadnu kontrolu nad akýmikoľvek internetovými stránkami alebo obsahom vlastneným treťou stranou, na ktorý sa tu odkazuje. Preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za takéto internetové stránky alebo obsah tretích strán, ani za dostupnosť takýchto stránok. Predovšetkým nepreberáme zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek obvinenia, že akýkoľvek obsah vlastnený treťou stranou (či už zverejnený na tejto alebo akejkoľvek inej webovej stránke) porušuje práva duševného vlastníctva akejkoľvek osoby, alebo akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z akýchkoľvek informácií alebo názor obsiahnutý na takejto webovej stránke alebo obsahu tretej strany.

Záruky a podmienky

Prevádzkovateľ tejto internetovej stránky nepreberá žiadnu zodpovednosť a neposkytuje žiadne záruky, záväzky alebo záruky týkajúce sa presnosti, jasnosti, úplnosti, včasnosti, vhodnosti na daný účel, aktuálnosti, charakteru, spoľahlivosti informácií poskytovaných na tejto stránke a nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek chybami alebo opomenutiami alebo spoliehaním sa na takéto informácie alebo ich používaním. Aj keď sme pri zostavovaní tejto stránky venovali primeranú starostlivosť, nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, o ktorej by používateľ tvrdil, že mu vznikla v dôsledku spoliehania sa na akúkoľvek informáciu poskytnutú na tejto stránke.

Spôsob použitia

Používaním tejto internetovej stránky súhlasíte s tým, že použitie informácií získaných alebo stiahnutých z tejto stránky alebo prostredníctvom nej je na vašom výhradnom uvážení a na vaše riziko.
bezhotovostnými platbami môžete ušetriť?